soil type

No description specified

32 Terms

Label Ontology URI Parent URI
Acrisol
Albeluvisol
Alisol
Andosol
Anthrosol
Arenosol
Calcisol
Cambisol
Chernozem
Cryosol
Durisol
Ferralsol
Fluvisol
Gleysol
Gypsisol
Histosol
Kastanozem
Leptosol
Lixisol
Luvisol
Nitisol
Phaeozem
Planosol
Plinthosol
Podzol
Regosol
Solonchak
Solonetz
Stagnosol
Technosol
Umbrisol
Vertisol
Powered by
(v.1.15.0)